World Time Starts Here

Towns & cities in Bangladesh?

Place Basic name Administrative
Division
Latitude Longitude
Dhāka Dhâka Dhâka 23.70°N 90.39°E
Chāţţagām Châttagâm Châttagâm 22.33°N 91.81°E
Khulnā Khulnâ Khulnâ 22.84°N 89.56°E
Rājshāhī Râjshâhî Râjshâhî 24.37°N 88.59°E
Gāzīpūr Gâzîpûr Gazipur 23.80°N 90.65°E
Nārāyanganj Nârâyanganj Nârâyanganj 23.62°N 90.50°E
Maimansingh Maimansingh 24.75°N 90.39°E
Komīllā Komîllâ Komîllâ 23.46°N 91.17°E
Silhaţ Silhat Silhat 24.90°N 91.87°E
Rangpūr Rangpûr Rangpûr 25.74°N 89.25°E
Baŗīsāl Barîsâl Barîsâl 22.70°N 90.37°E
Narsingdi Narsingdi 23.92°N 90.72°E
Ţungī Tungî Gazipur 23.88°N 90.40°E
Bogorā Bogorâ Bogorâ 24.84°N 89.37°E

Rate this page

Thanks for rating

Please explain any problem (email address for reply):