Timepieces
Time Gadgets
Time Zones
Articles

Towns & cities in Iraq

What are the major towns & cities of Iraq?

(Baghdad)

Place Basic name Administrative
Division
Latitude Longitude
Baġdād Baghdâd

Baghdâd
Bagdad
Baghdad

Baghdâd 33.33°N 44.44°E
al-Mawşil al-Mawsil Ninawa 36.34°N 43.14°E
al-Başrah

(Busra)

al-Basrah

al-Basrah
Basra
Bassora
Bassorah
Bussora
Bussorah
Busra
Busrah

al-Basrah 30.50°N 47.83°E
Irbīl Irbîl Irbîl 36.19°N 44.02°E
Kirkūk

(Kirkuk)

Kirkûk

Kirkûk
Kirkuk
Karkuk
Kerkûk
Kerkuk

at-Ta´mim 35.47°N 44.41°E
as-Sulaymānīyah as-Sulaymânîyah as-Sulaymânîyah 35.55°N 45.45°E
an-Najaf

Najaf
Nejef
Nedjef

  an-Najaf 31.99°N 44.33°E
Karbalā

(Karbala)

Karbalâ

Karbalâ
Karbala
Kerbela
Kerbala
Mashad Hussayn
Messhed Hussein

Karbalâ 32.61°N 44.08°E
an-Nāşirīyah an-Nâsirîyah Dhî Qâr 31.04°N 46.26°E
al-Ĥillah al-Hillah Bâbil 32.48°N 44.46°E
ar-Ramādī ar-Ramâdî al-Anbâr 33.43°N 43.31°E
ad-Dīwānīyah ad-Dîwânîyah al-Qâdisîyah 32.00°N 44.93°E
al-Kūt al-Kût Wâsit 32.50°N 45.82°E
al-cAmārah al-´Amârah Maysan 31.85°N 47.17°E
Bacqūbah Ba´qûbah Diyalâ 33.75°N 44.64°E
al-Fallūjah al-Fallûjah al-Anbâr 33.36°N 43.77°E
Sāmarrā Sâmarrâ Salâh-ad-Dîn 34.20°N 43.87°E
az-Zubayr   al-Basrah 30.39°N 47.71°E
Tall cAfar Tall ´Afar Ninawa 36.38°N 42.45°E
as-Samāwah as-Samâwah al-Muthannâ 31.32°N 45.28°E


Our creative collection

City Clock
Moving time
Sun Time
Season progress
Moon Time
Current phase
place Fast Find - start by typing GMT Tools - check and bookmark ⏲ Time converter by place 🌎 Time converter by zone 🇨🇳 Asia Clock ⓘ What is Greenwich Mean Time?